Vi är till för dig!

Vill du ha hjälp av en advokat med mycket lång och gedigen erfarenhet inom humanjuridiken? Då ska du kontakta oss.

Våra rättsområden

Vi arbetar med brottmål som försvarare och målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Familjerätt, äktenskapsskillnad, vårdnad om barn och barns boende och umgänge, underhållsbidrag till barn, bodelning och arvsrätt, socialrätt (LVU, LVM, LPT och LRV) asylärenden och annan migrationsrätt.

Offentligt försvar eller privat försvar

Om du skulle bli misstänkt för ett brott har du oftast rätt till att få biträde av en offentlig försvarare som hjälper dig och står på din sida från förundersökning till och med rättegång.

Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare men även uppdrag som privat försvarare. Offentlig försvarare har alltid rätt att träffa och prata med dig som klient.


Målsägandebiträde

Om du utsatts för brott har du ofta rätt till ett målsägandebiträde.
Du har rätt att begära att en viss advokat utses som målsägandebiträde.

Kostnaden för målsägandebiträdet ersätts alltid av staten. Som målsägandebiträde ger vi dig hjälp och stöd inför och under en rättegång och för din talan om skadeståndsanspråk.


Särskild företrädare för barn

För barn och ungdomar som utsatts för brott kan tingsrätten ibland utse en särskild företrädare för barn.

Tingsrätten utser en särskild företrädare när den misstänkte är barnets vårdnadshavare eller när det kan antas att vårdnadshavaren genom sitt förhållande till den misstänkte inte kommer att tillvarata barnets rätt.

Den särskilde företrädaren övertar vårdnadshavarens ansvar och det är den särskilde företrädaren som företräder barnet i processen. Staten svarar för kostnaden för särskild företrädare för barn.

Familjerätt

Vi kan hjälpa dig i samtliga frågor som rör familjerätt, äktenskapsskillnad, vårdnad, barns boende och umgänge med barn, verkställighet, beräkning av underhållsbidrag för barn, bodelningsfrågor och arvsfrågor.

Vi upprättar äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev samt andra familjerättsliga handlingar.

I tvister som rör vårdnad, barns boende och umgänge med barn samt beräkning av underhållsbidrag till barn kan du beviljas rättshjälp eller få använda rättsskydd i din hemförsäkring.

Rättshjälp kan beviljas i ärenden beträffande verkställighet av dom eller beslut avseende vårdnad, barns boende och umgänge med barn.

Rättshjälp och rättsskydd innebär att du får ekonomisk hjälp med kostnaderna för ditt ombud. Vi hjälper dig att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp.


Socialrätt

I mål som rör tvångsvård hjälper vi dig i ärenden angående:

  • LVU lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
  • LPT lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
  • LVM lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
  • LRV lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

Som offentligt biträde ger vi dig hjälp och stöd inför och under förhandling i förvaltningsdomstol och kammarrätt. Staten svarar för kostnaden för det offentliga biträdet.